Kamusal İnsanın Çöküşü

Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak February 11, 2019

Kendi alanlar nda r a an, onlarla hesapla madan yeni bir ey s ylemenin zor oldu u kitaplar vard r Richard Sennett in d nce tarihinin ba yap tlar ndan biri olan Kamusal nsan n k b ylesi bir kitapt r Tarihten sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye entelekt el bir lendir Sennett, Kamusal nsan n k nde zg nl k ve entelekt el derinlikle kamusal hayat veKendi alanlar nda r a an, onlarla hesapla madan yeni bir ey s ylemenin zor oldu u kitaplar vard r Richard Sennett in d nce tarihinin ba yap tlar ndan biri olan Kamusal nsan n k b ylesi bir kitapt r Tarihten sosyolojiye, psikolojiden antropolojiye entelekt el bir lendir Sennett, Kamusal nsan n k nde zg nl k ve entelekt el derinlikle kamusal hayat ve zel hayat aras ndaki dengesizli in nedenlerini ve bu dengesizli in yol a t sorunlar inceliyor Ona g re, hayat n, aile ve yak n dostlar d ndaki par as olan kamusal hayat bir zamanlar hayat dolu ydu ve ki iler i in ok nemliydi Yabanc larla duygusal ba lar kurarak insan n oyun yetene ini o altan, toplumsalla mas n medenile mesini sa layan bir kamusall k vard B t nl kl ifadesini 18 y zy l Avrupa ehirlerinde bulan bu kamusall k zamanla a rl n yitirerek yerini zel hayat a b rakt Kamusal hayat art k zel hayat n gerektirdi i oranda nemli olmaya ba lad.Sennett, bug n, tan mad m z ama ayn ehirde ya ad m z insanlarla kurulacak ok boyutlu ili ki ve hazlardan yoksun kald m z s yl yor ve u sorular soruyor Yabanc , nas l tehdit edici bir unsura d n t Sessiz kalarak seyretme, kamusal hayat n tek yolu haline nas l geldi Yaln z kalma, bir hak olarak nas l olu tu zel hayat ilgi oda haline nas l geldi Politikac lar neden yapt klar na ve programlar na bakarak de il de ki isel zelliklerine g re de erlendiriyoruz Evlerimize zen g sterdi imiz halde sokaklar m z neden pis Sennett, kamusal alanlar n ya anan mek nlar olmaktan k p gelip ge ilen yerlere d n mesiyle y reklerimizi sevgili ve dostlar m z n d nda kimseye a amad m z , zel hayat na kapanan ki iliklerimizin giderek g d kle ti ini, ba ka insanlarla oyun oynama yetene imizi yitirmemizin bizi nas l eksiltti ini tarihsel toplumsal bir perspektifle i liyor Bu s reci Balzac ve Diderot nun yaz lar na, Paganini ve Liszt in m zi ine, tiyatro ve izleyicinin davran lar na, mimariye, Dreyfus Davas na ve Richard Nixon n kariyerine, zel ve kamusal hayat n konu ma ve giyim bi imleri gibi g ndelik rneklerine bakarak anlat yor Modernlikle birlikte zel hayat na tutsak olan insan n kamudaki sessizli ini, yaln zl n , ya ayan de il seyreden bir insan haline gelme tarihini inceliyor Sennett, b t n bunlara ra men umutsuzlu a kap lm yor Yitik bir kamusal cenneti hayal etmek yerine, ki ilerin yak n dostlar aras ndaki kadar rahat ve g venli oldu u, oyuna nem verdi i, nezaketi elden b rakmad bir ortamda, pheyi en aza indirerek tekini tan ma n n imk nlar n ara t r yor Sokakta teki ne merhaba demek isteyenler i in


 • Title: Kamusal İnsanın Çöküşü
 • Author: Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak
 • ISBN: null
 • Page: 411
 • Format: Paperback
  • Free Download [Crime Book] ☆ Kamusal İnsanın Çöküşü - by Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak ↠
   411 Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak
  • thumbnail Title: Free Download [Crime Book] ☆ Kamusal İnsanın Çöküşü - by Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak ↠
   Posted by:Richard Sennett Abdullah Yılmaz Serpil Durak
   Published :2019-02-11T01:31:08+00:00